Polityka prywatności | Base CRM

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zobowiązujemy się do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa wszystkich dostarczanych nam danych osobowych.

Nasza relacja z użytkownikami ma dla nas najwyższe znaczenie. Zobowiązujemy się do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa wszystkich dostarczanych nam danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

Usługi online Base i QuoteBase („Usługa”) oraz witryna internetowa www.getbase.com są dostarczane przez firmę FutureSimple Inc. („Firma”). Firma zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich klientów. W niniejszej Polityce prywatności opisano rodzaje gromadzonych danych oraz dozwolone sposoby ich wykorzystywania. Używanie informacji zgromadzonych za pomocą naszej usługi jest ograniczone do świadczenia usługi, którą Klienci zamówili w Firmie.

FutureSimple Inc. przestrzega zasad programu U.S.-E.U. oraz U.S.-Swiss Safe Harbor Framework przyjętych przez amerykański Departament Handlu, odnoszącego się do zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Firma FutureSimple Inc. zaświadcza, że stosuje się do zasad ochrony prywatności Safe Harbor Privacy Principles dotyczących zawiadomienia, wyboru, transferu wychodzącego, bezpieczeństwa, rzetelności danych, dostępu i egzekwowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Safe Harbor lub wyświetlić certyfikaty firmy FutureSimple Inc., należy przejść na stronę http://www.export.gov/safeharbor.

Program TRUSTe Privacy Seal

Firma FutureSimple Inc. uzyskała znak zaufania TRUSTe Privacy Seal oznaczający, że niniejsza Polityka prywatności oraz nasze zasady prywatności poddano badaniu pod kątem zgodności z programem TRUSTe znajdującym się na stronie wyświetlanej po kliknięciu pieczęci TRUSTe. Program TRUSTe obejmuje wyłącznie informacje gromadzone za pomocą tej witryny internetowej, www.getbase.com, naszych aplikacji mobilnych oraz platform Quote i QuoteBase. W przypadku kwestii związanych z prywatnością lub wykorzystaniem danych, na które nie udzieliliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi, należy skontaktować się z organizacją TRUSTe.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Aby korzystać z Usługi, wymagamy dostarczenia nam takich danych, jak nazwa firmy użytkownika, jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Aby używać płatnej wersji Usługi, Firmie należy dostarczyć również numer karty kredytowej oraz dane rozrachunkowe. Firma gromadzi także dane statystyczne dotyczące sposobu użytkowania aplikacji.

Informacje związane z gromadzeniem danych za pośrednictwem Usługi

Firma zbiera informacje bezpośrednio na zlecenie swoich Klientów. Nie ma żadnych bezpośrednich relacji z osobami, których dane osobowe są przetwarzane. Zbieramy dane dla naszych klientów. Jeśli użytkownik jest klientem jednego z naszych klientów i nie chce, aby kontaktował się z nim jeden z naszych klientów korzystających z naszej usługi, prosimy go o skontaktowanie się z klientem, z którym jest bezpośrednio związany.

Firma może przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam w świadczeniu naszych usług. Przekazywanie danych do kolejnych podmiotów zewnętrznych podlega postanowieniom niniejszej polityki, dotyczącym powiadamiania i wyboru oraz postanowieniom umów zawartych z naszymi klientami.

Firma nie ma żadnych bezpośrednich relacji z osobami, których dane osobowe są przetwarzane. Osoba zgłaszająca wniosek o dostęp albo zamierzająca skorygować, poprawić lub usunąć niedokładne dane powinna kontaktować się bezpośrednio z klientem Firmy (kontrolerem danych). Jeśli klient zażąda od Firmy usunięcia danych, odpowiemy w ciągu 30 dni.

Gdy użytkownik pobiera nasze Usługi i korzysta z nich, automatycznie zbieramy informacje o typie używanego urządzenia, wersji systemu operacyjnego oraz o identyfikatorze urządzenia („UDID”). Zbieramy informacje o lokalizacji w celu powiadamiania o znajdujących się w pobliżu potencjalnych oraz obecnych klientach. Udostępniamy te informacje wyłącznie naszemu dostawcy usługi mapowania i wyłącznie w celu świadczenia zamówionej usługi. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udostępniania informacji o lokalizacji, edytując odpowiednie ustawienia na poziomie urządzenia lub kontaktując się z nami.

Od czasu do czasu możemy wysyłać aktywne powiadomienia za pomocą aplikacji mobilnej w celu wysyłania aktualizacji oraz innych związanych z usługą powiadomień, które mogą być ważne dla użytkownika. Użytkownik może jednak zrezygnować z odbierania tego typu komunikacji, wyłączając aktywne powiadomienia w ustawieniach na poziomie

Udostępnianie danych

Firma nie sprzedaje tych informacji, nie wypożycza ich ani nie wymienia ich z zewnętrznymi podmiotami. Dane osobowe użytkownika udostępniamy zewnętrznym podmiotom wyłącznie w sposób wyszczególniony w niniejszej polityce prywatności. Firma używa danych zebranych w celu świadczenia użytkownikowi usługi, wystawiania mu rachunków oraz przeprowadzania analizy sposobu użytkowania Usługi.

Jednak wtedy, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, Firma zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych odpowiednim władzom w zakresie wymaganym przez przepisy, na przykład w związku z wezwaniem sądowym lub podobnym procesem sądowym, gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony naszych interesów, naszego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na wniosek rządowy. Dane te mogą być również udostępnione w tych przypadkach jakimkolwiek innym zewnętrznym podmiotom bez uzyskania zgody użytkownika.

Firma prześle dane i powiadomi o tym użytkownika w każdej sytuacji, w której dane te zostaną pozyskane przez inną firmę lub scalone z inną firmą. Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail i/lub poprzez dobrze widoczną informację opublikowaną w witrynie internetowej o możliwościach wyboru dotyczących danych osobowych.
Firma korzysta z usług dostawców zewnętrznych oraz partnerów hostingowych w ramach dostarczania niezbędnego sprzętu, oprogramowania, usług e-mail, funkcji sieciowych, funkcji przechowywania danych i powiązanych technologii wymaganych do świadczenia Usługi. Podmioty te zostały upoważnione do korzystania z danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu świadczenia powyższych usług.

Na niektórych naszych stronach zastosowano techniki ramek, aby dostarczać treści naszych partnerów przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i sposobu działania naszej witryny internetowej. Należy pamiętać, że te dane osobowe są dostarczane zewnętrznym podmiotom, a nie witrynie https://getbase.com.

Preferencje dotyczące rezygnacji

Firma użyje dostarczonego adresu e-mail w procesie rejestracji w celu wysłania powitalnej wiadomości e-mail, wiadomości z rachunkiem oraz fakturą oraz wiadomości o nowościach i aktualizacjach. Jeśli użytkownik wyrazi chęć subskrybowania biuletynu, wówczas w celu przesłania takich materiałów będziemy korzystać z imienia i nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika. Ponieważ szanujemy prywatność użytkownika, może on zrezygnować z odbierania biuletynu i wiadomości e-mail o charakterze marketingowym poprzez wykonanie instrukcji anulowania subskrypcji znajdujących się w otrzymywanych wiadomościach e-mail, uzyskanie dostępu do preferencji poczty e-mail na stronie ustawień konta lub kontaktując się z nami.

Jeśli będzie to konieczne, możemy sporadycznie przesyłać użytkownikowi powiadomienia e-mail dotyczące usług. Możemy np. wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją, że nasza usługa jest tymczasowo niedostępna ze względu na prowadzone prace konserwacyjne. Wiadomości tego typu nie mają charakteru promocyjnego, dlatego nie można zrezygnować z ich otrzymywania.

Jeśli użytkownik skorzysta z naszej usługi polecającej, aby poinformować znajomego o naszych Witrynach, poprosimy o podanie jego adresu e-mail. Automatycznie wyślemy do znajomego jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do korzystania z naszej Usługi. Firma przechowuje te informacje w celu weryfikacji autoryzowanych użytkowników. Zaproszeni znajomi mogą zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych, kontaktując się z nami pod adresem support@getbase.com.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Firma, partnerzy reklamowi oraz usługodawcy mogą stosować takie technologie, jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty. Technologie te służą do analizowania trendów, zarządzania witryną, śledzenia sposobu nawigowania użytkowników w witrynie oraz do zbierania danych demograficznych o naszej bazie użytkowników. Możemy otrzymywać raporty oparte na wynikach stosowania tych technologii przez te firmy lub osoby oraz raporty oparte na danych zagregowanych.

Plików cookie używamy w celu zapamiętywania ustawień użytkowników wprowadzonych w naszej witrynie internetowej oraz do uwierzytelniania naszego koszyka zakupów, zapamiętywania preferencji użytkownika (np. ustawień języka) oraz do uwierzytelniania tożsamości. Użytkownicy mogą kontrolować sposób używania plików cookie na poziomie przeglądarki. W przypadku odrzucenia plików cookie można nadal używać naszej witryny, ale możliwość korzystania z pewnych funkcji i obszarów witryny może być ograniczona.

Podobnie jak w przypadku większości Witryn internetowych, pewne dane gromadzimy automatycznie i przechowujemy je w plikach dzienników. Informacje te obejmują adresy IP (Internet Protocol), typ przeglądarki, nazwę dostawcy usług internetowych (ISP), stronę, z której użytkownik został skierowany do witryny, oraz stronę, z której opuścił witrynę, system operacyjny, znacznik daty/czasu oraz dane dotyczące przepływu użytkowników. Niektóre takie automatycznie zebrane dane łączymy z danymi osobowymi. Robimy to w celu ulepszenia jakości oferowanych usług, poprawy skuteczności działań marketingowych i analitycznych oraz funkcjonalności witryny.

Do przechowywania danych treści i preferencji wykorzystujemy lokalne obiekty przechowywania (LSO, Local Storage Objects), na przykład obiekty HTML5. Podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, aby dostarczać różne funkcje w naszej witrynie lub wyświetlać reklamy bazujące na działalności WWW użytkowników, wykorzystują do zbierania i przechowywania informacji obiekty LSO typu HTML 5 i Flash. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia usuwające obiekty LSO typu HTML 5. Aby zarządzać obiektami LSO typu Flash, należy kliknąć tutaj: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

W celu wyświetlenia reklam w naszej witrynie internetowej lub w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach nawiązaliśmy współpracę z zewnętrzną siecią reklamową. Współpracująca z nami sieć reklamowa korzysta z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w celu zebrania danych innych niż osobowe, dotyczących działań użytkownika w tej oraz w innych witrynach internetowych w celu dostarczenia ukierunkowanej reklamy w oparciu o zainteresowania użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje te wykorzystywane były w celu dostarczania dopasowanych reklam, może przesłać swoją rezygnację, klikając tutaj. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z otrzymywania reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywać reklamy o tematyce ogólnej. W UE można skorzystać z narzędzia rezygnacji EDAA: http://www.youronlinechoices.eu/

Do publikowania reklam w tej witrynie używamy funkcji Google AdSense. Podczas wyświetlenia lub kliknięcia reklamy zostanie utworzony plik cookie, który pozwoli na wyświetlanie w tym serwisie WWW i innych serwisach reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z używania tych plików cookie, odwiedzając stronę Prywatność i warunki > Reklamy w serwisie Google: http://www.google.com/privacy_ads.html.

Korzystamy z oprogramowania do analizy aplikacji mobilnych, dzięki któremu możemy lepiej poznać działanie aplikacji mobilnych na telefonach użytkowników. Za pomocą tego programu można rejestrować takie informacje, jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia mające miejsce w aplikacji, zbiorcze dane nt. korzystania z serwisu, dane dotyczące wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji. Nie łączymy danych zapisanych w programie analitycznym z danymi osobowymi użytkownika udostępnionymi w aplikacji mobilnej.

Widżety mediów społecznościowych

W naszej witrynie znajdują się funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook, oraz takie widżety, jak przycisk Udostępnij oraz interaktywne miniprogramy działające w naszej witrynie. Podczas korzystania z tych funkcji mogą być rejestrowane adresy IP komputerów oraz strony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie internetowej. Poprawne działanie tych funkcji może również wymagać użycia plików cookie. Funkcje społecznościowe i widżety znajdują się na serwerach podmiotów zewnętrznych lub bezpośrednio w naszych Witrynach internetowych. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

Blogi

Za każdym razem, gdy użytkownik publikuje wpisy na naszym blogu, musi mieć świadomość, że wpis jest publikowany za pomocą aplikacji zewnętrznej, a Firma nie ma dostępu do tych informacji ani nie może ich kontrolować. Aby zażądać usunięcia danych osobowych z naszego bloga, użytkownik może zalogować się w aplikacji zewnętrznej lub usunąć swój komentarz albo skontaktować się z odpowiednią firmą aplikacji zewnętrznej. Korzystanie przez użytkownika z tych funkcji podlega polityce prywatności firmy, która je oferuje.

Na niektórych naszych stronach zastosowano techniki ramek i maskowania, aby dostarczać treść naszych partnerów przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i sposobu działania naszej witryny internetowej. Należy pamiętać, że te dane osobowe są dostarczane zewnętrznym podmiotom, a nie Firmie.

Łącza do witryn innych firm

W naszej witrynie znajdują się łącza do innych witryn, których polityki prywatności mogą się różnić od polityki Firmy. Dane osobowe przesłane przez użytkownika do jednej z takich witryn podlegają politykom prywatności obowiązującym w tych witrynach. Zachęcamy użytkowników do dokładnego przeczytania polityki prywatności obowiązującej w odwiedzanej witrynie.

Opinie klientów

Wśród wielu zachęt w serwisie publikujemy osobiste opinie zadowolonych klientów. Za zgodą użytkownika możemy opublikować jego opinię opatrzoną jego imieniem i nazwiskiem. W celu aktualizacji lub usunięcia opinii należy skontaktować się z nami pod adresem support@getbase.com.

Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych innych podmiotów

Użytkownik może dostarczać dane osobowe innych osób, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Takie dane są używane wyłącznie do przetwarzania zgłoszonego wniosku oraz do wszelkich celów, w jakich zostały one dostarczone.

Logowanie jednokrotne

Użytkownik może zalogować się do naszej witryny za pomocą usług logowania, takich jak Logowanie Google lub dostawca Open ID. Usługi te weryfikują tożsamość użytkownika i oferują możliwość udostępnienia określonych danych osobowych, np. imienia, nazwiska i adresu e-mail w celu wstępnego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Takie usługi, jak Logowanie Google, umożliwiają publikowanie informacji dotyczących działań użytkownika w naszej witrynie internetowej na swojej stronie profilowej w celu udostępnienia innym osobom w sieci.

Importowanie kontaktów

Można zaimportować kontakty z programu Outlook lub z książki adresowej innego konta e-mail, aby zaprosić te kontakty do założenia konta w naszej witrynie internetowej. W ramach procesu importu zbieramy takie dane, jak nazwa użytkownika i hasło konta e-mail, z którego są importowane kontakty. Dane te są używane wyłącznie w celu importu kontaktów.

Zmiany w niniejszej Polityce

Firma może sporadycznie modyfikować Politykę prywatności. W każdym przypadku istotnej zmiany sposobu używania danych osobowych wymienionego w tej Polityce prywatności będziemy powiadamiać głównego właściciela konta za pośrednictwem wiadomości e-mail przed wprowadzeniem takiej zmiany w życie. W celu odzwierciedlenia zmian w naszych metodach powiadamiania, niniejsza polityka prywatności może podlegać aktualizacji. Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji dotyczących procedur ochrony prywatności.

Dostęp i możliwości wyboru użytkownika

W przypadku zmiany danych osobowych użytkownika albo zamiaru rezygnacji z używania naszej usługi użytkownik może skorygować, zaktualizować albo usunąć swoje dane osobowe, wprowadzając zmianę na stronie danych użytkownika albo kontaktując się z nami telefonicznie lub pocztą tradycyjną (dane kontaktowe podano niżej). Odpowiedzi na wniosek dostępu do danych osobowych udzielimy w ciągu 30 dni.

Dane użytkownika (również dane lokalizacji) oraz dane osobowe przetwarzane w imieniu naszych klientów przechowujemy przez cały okres aktywności konta lub tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia usług użytkownikowi. Jeśli użytkownik chce usunąć konto lub złożyć wniosek, aby firma nie używała jego danych do świadczenia usług, prosimy o skontaktowanie się z nami. Informacje dotyczące użytkownika będą przechowywane i wykorzystywane w zakresie, w jakim jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i wykonywania umów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, informacji o lokalizacji oraz informacji o klientach jest dla nas bardzo ważne. Gdy użytkownik wprowadza informacje poufne, takie jak numer karty kredytowej i/lub dane lokalizacji w naszych formularzach zamówień lub podczas korzystania z Usługi, szyfrujemy te informacje za pomocą technologii SSL. Aby chronić dane osobowe przekazane nam przez użytkowników, przestrzegamy standardów powszechnie przyjętych w branży zarówno podczas transmisji danych, jak i po ich otrzymaniu. Niemniej jednak, żadna metoda transmisji danych w sieci WWW ani metoda przechowywania danych na nośnikach elektronicznych nie jest w pełni bezpieczna. Dlatego nie możemy zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z bezpieczeństwem naszej witryny prosimy o kontakt:support@getbase.com lub 1 (800) 940-9650.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tej Polityki prywatności, rozwiązań zastosowanych w tej witrynie internetowej oraz sposobu interakcji z witryną prosimy o kontakt:

FutureSimple Inc.
850 Shoreline Blvd, Mountain View, CA, 94043
support@getbase.com
1 (800) 940-9650

Polityka obowiązuje od 1 lipca 2015 r.

TRUSTe

Platforma Base zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych.

Pobierz aplikację Pobierz aplikację